Privatlivspolitik

Privatlivspolitik for Patientforeningen for Osler patienter i Danmark
Sidst revideret 30. maj 2018

Patientforeningen for Osler patienter i Danmark (Osler.dk)´s dataansvar Vi behandler personoplysninger og har derfor vedtaget denne privatlivspolitik, der kort fortæller dig, hvordan vi behandler dine personoplysninger til sikring af en fair og gennemsigtig behandling. 
Gennemgående for vores databehandling er, at vi kun behandler personoplysninger til bestemte formål og ud fra berettigede (legitime) interesser. Vi behandler kun personoplysninger, der er relevante og nødvendige til opfyldelse af de angivne formål, og vi sletter dine oplysninger, når de ikke længere er nødvendige.

Kontaktoplysninger på den dataansvarlige
Patientforeningen for Osler patienter i Danmark (Osler.dk) er dataansvarlig, og vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen. 

  Kontaktoplysninger: 
  Kontaktperson: Tove ØstergaardCVR: 28012608 
  Telefonnr.: 2146 5688 
  Mail: osler@osler.dk 
  Website: www.hht.dk 

Behandling af personoplysninger Vi behandler følgende personoplysninger i: 

  • 1) Medlemsoplysninger:
  •    2) Almindelige personoplysninger: 
  •       3) Registrerings- og kontaktoplysninger som navn, adresse, indmeldelsesdato, telefonnummer, fødselsdato, e-mailadresse og evt.         samtykkeerklæring.
Her indsamler vi oplysninger fra
Normalt får vi oplysningerne fra dig - ved indmeldelse.

Foreningens formål med behandling af dine personoplysninger
Vi behandler dine personoplysninger til bestemte formål, når vi har en lovlig grund.
Lovlige grunde til behandling er særligt:
  - Foreningens berettigede (legitime) interesser i at behandle dine oplysninger (interesseafvejningsreglen)
  - At det er nødvendigt for at opfylde en kontrakt med dig

Formålene:
  1) Formål med behandling af medlemsoplysninger:
     - Foreningens medlemshåndtering, herunder kontingentopkrævning
     - Administration af din relation til os


Vi behandler kun personoplysninger ud fra legitime interesser
I det omfang vi behandler dine medlemsoplysninger på baggrund af interesseafvejningsreglen, vil denne behandling udelukkende være motiveret af berettigede (legitime) interesser som:
  - Håndtering af dine medlemsrettigheder i henhold til vedtægterne m.v., herunder i forhold til generalforsamling
  - Opfyldelse af medlemspligter, herunder opkrævning og betaling af kontingent m.v.
  - Afholdelse af sociale arrangementer.
  - Brug af situationsbilleder taget i foreningen, der afbilder en konkret aktivitet eller situation i foreningen
  - Af praktiske og administrative hensyn opbevarer vi dine almindelige medlemsoplysninger også i en periode efter din udmeldelse af foreningen

Samtykke
Oftest vil vores behandling af dine personoplysninger basere sig på et andet lovligt grundlag end samtykke. Vi indhenter derfor kun dit samtykke, når det i sjældne tilfælde er nødvendigt for at behandle dine personoplysninger til de formål, der er beskrevet ovenfor.
Hvis vi indhenter dit samtykke, er det frivilligt, om du vil give samtykke, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at give os besked om det.

Videregivelse af dine personoplysninger
Osler.dk deler ikke medlemsoplysninger med tredje part.

Opbevaring og sletning af dine personoplysninger
Medlemmer:
Vi vil opbevare dine personoplysninger i en periode fra medlemskabets ophør og i overensstemmelse med følgende kriterier:
  - Af praktiske og administrative hensyn opbevarer vi dine almindelige medlemsoplysninger i op til 3 år efter kalenderåret for din udmeldelse af foreningen.
Vi opbevarer dog oplysninger på medlemmer til statistik og lignende, så længe de har historisk værdi.

Dine rettigheder
Du har en række særlige rettigheder efter persondataforordningen, når vi behandler personoplysninger om dig:
  - Retten til at blive oplyst om behandlingen af data
  - Retten til indsigt i egne personoplysninger
  - Retten til berigtigelse
  - Retten til sletning
  - Retten til begrænsning af behandling
  - Retten til dataportabilitet (udlevering af data i et almindeligt anvendt format)
  - Retten til indsigelse

Du kan gøre brug af dine rettigheder, herunder gøre indsigelse mod vores behandling, ved at henvende dig til os. Vores kontaktoplysninger finder du øverst.

Hvis du f.eks. henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine personoplysninger, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.
Du kan altid indgive en klage til en databeskyttelsestilsynsmyndighed, f.eks. Datatilsynet.

Revidering af privatlivspolitikken
Vi forbeholder os retten til at foretage ændringer i denne privatlivspolitik fra tid til anden. Ved ændringer vil datoen øverst i privatlivspolitikken blive ændret. Den til enhver tid gældende privatlivspolitik vil være tilgængelig på vores websted. Ved væsentlige ændringer vil du modtage meddelelse herom.