Vedtægter for Patientforeningen Osler/HHT Danmark 

§ 1. Navn og hjemsted

 Stk. 1. Foreningens navn er: Osler/HHT Danmark  

 Stk. 2. Foreningens hjemsted er Morsø Kommune.

 

§ 2. Formål

 Stk. 1. Foreningens formål er:

   a) Formidle kontakt og information mellem medlemmer

   b) Indsamle og formidle viden om sygdommen til medlemmer og være sparringspartner med behandlere og myndigheder.

   c) Bistå forskningen til gavn for Osler/HHT-patienter i Danmark.

   d) Støtte videreuddannelse af læger med særlig interesse i og ønske om at dygtiggøre sig i behandling af Osler/HHT-patienter.

   e) Søge og indsamle økonomiske midler, der kan understøtte ovenstående formål.

 

§ 3. Medlemskreds

 Stk. 1. Alle som har interesse i foreningen kan optages.

 Stk. 2. Indmeldelse sker på foreningens hjemmeside: HHT.dk eller ved henvendelse til bestyrelsen. Medlemskabet er først gyldigt, når medlemmet har betalt kontingent.

 Stk. 3. Udmeldelse kan ske ved skriftlig henvendelse til kassereren med virkning fra udgangen af et regnskabsår.

 Stk. 4. Medlemmerne betaler et af generalforsamlingen fastsat kontingent. Kontingentet opkræves hvert år i februar måned og dækker det indeværende regnskabsår.

 

§ 4. Generalforsamlingen

 Stk. 1. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

 Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt og indkaldes med mindst fire ugers varsel ved brev, eller e-mail til medlemmerne med angivelse af dagsorden.

 Stk. 3. Møde- og stemmeberettigede på generalforsamlingen er alle medlemmer, der senest måneden forinden har betalt forfaldent kontingent. Medlemmet kan til generalforsamlingen sende en stedfortræder, som ved fuldmagt har stemmeret for medlemmet.  

 Stk. 4. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling:

  1.  Valg af dirigent
  2.  Formandens beretning
  3.  Regnskabsaflæggelse
  4.  Behandling af indkomne forslag
  5.  Fastsættelse af kontingent
  6.  Valg af mindst 5 bestyrelsesmedlemmer og max 2suppleanter.
  7.  Valg af revisor
  8.  Eventuelt

 Stk. 5. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen. Forslag om vedtægtsændringer, der ønskes behandlet, skal være bestyrelsen i hænde senest tre måneder forud for udgangen af den måned, hvor den ordinære generalforsamling skal afholdes.

 Stk. 6. Generalforsamlingen ledes af en dirigent.

 Stk. 7. Generalforsamlingen træffer sine beslutninger med simpelt flertal (en over halvdelen af de gyldigt afgivne stemmer) og ved håndsoprækning. Skriftlig afstemning anvendes dog, når det begæres af blot én mødedeltager. Ved personvalg, hvor der er foreslået flere end det antal, der skal vælges, foretages altid skriftlig afstemning. Ved sådanne personvalg anvendes ligeledes reglen om simpelt flertal.

 

§ 5. Ekstraordinær generalforsamling

 Stk. 1. Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, og skal afholdes, når mindst 1/3 af medlemmerne fremsætter skriftlig begrundet anmodning om det overfor formanden. I sådanne tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest fire uger efter, at anmodningen er kommet til formandens kundskab.

 Stk. 2. Indkaldelsesfristen for en ekstraordinær generalforsamling er 2 uger.

 

§ 6. Foreningens daglige ledelse

 Stk. 1. Foreningens daglige ledelse udgøres af bestyrelsen, der bl.a. består af formanden, næstformanden og kassereren. Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen for en 2-årig periode. I ulige år er 3 medlemmer på valg og i lige år er 2 medlemmer på valg. Suppleanter vælges for et år ad gangen.

 Stk. 2. Bestyrelsen leder foreningen i overensstemmelse med nærværende vedtægter og generalforsamlingens beslutninger. Ved stemmelighed i bestyrelsen, er formandens stemme afgørende.

 Stk. 3. Senest 14 dage efter nyvalg til bestyrelsen afholdes konstituerende møde, hvor bestyrelsen af og blandt sine medlemmer vælger formand, næstformand, kasserer samt sekretær. Alle tillidsposter gælder frem til næste generalforsamling.

 Stk. 4. Bestyrelsen fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden. Den kan nedsætte underudvalg og arbejdsgrupper til varetagelse af afgrænsede opgaver.

 Stk. 5. Formanden - og i dennes fravær næstformanden - indkalder og leder bestyrelsens møder. Indkaldelse sker skriftligt med angivelse af dagsorden, når formanden skønner det nødvendigt, dog mindst 2 gange årligt, eller når mindst tre medlemmer af bestyrelsen fremsætter ønske om det overfor formanden, I sådanne tilfælde afholdes mødet senest 2 uger efter anmodningen er kommet til formandens kundskab.

 

§ 7. Økonomi, regnskab og revision

 Stk. 1. Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.

 Stk. 2. Bestyrelsen er ansvarlig overfor generalforsamlingen for budget samt regnskab.

 Stk. 3. Foreningens regnskab føres af kassereren.

 Stk. 4. Regnskabet revideres af en på generalforsamlingen valgt revisor.

 Stk. 5. Foreningens midler anbringes på bedst mulige vilkår på en konto i et dansk pengeinstitut.

 

§ 8. Tegningsregler og hæftelse

 Stk. 1. Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af formanden og mindst et yderligere bestyrelsesmedlem i foreningen. Ved evt. optagelse af lån tegnes foreningen af den samlede bestyrelse. Lån kan kun optages efter godkendelse af generalforsamlingen.

 Stk. 2. Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, der påhviler foreningen.

 

§ 9. Vedtægtsændringer

 Stk. 1. Disse vedtægter kan kun ændres med 2/3 flertal på en generalforsamling, hvor ændringsforslaget fremgår af dagsordenen.

 Stk. 2. Vedtægtsændringerne træder i kraft med virkning fra den generalforsamling, de vedtages på.

 

§ 10. Opløsning

 Stk. 1. Opløsning af foreningen kan kun finde sted med 2/3 flertal på to hinanden følgende generalforsamlinger, hvoraf den ene skal være ordinær.

 Stk. 2. Overskuddet ved opløsning skal gå til en anden forening, fond, stiftelse, institution mv. eller religiøst samfund, som er hjemmehørende her i landet eller i et andet EU/EØS-land og har et almengørende eller på anden måde almennyttigt formål. Beslutning om den konkrete anvendelse af formuen træffes af den opløsende generalforsamling.  

 

§ 11. Datering

Således vedtaget på foreningens stiftende generalforsamling den 27. oktober 2004.

Ændringer vedtaget på generalforsamlingen den 24. marts 2012.

Ændringer vedtaget på generalforsamlingen den 3. oktober 2020.

Ændringer vedtaget på generalforsamlingen den 25. marts 2023.