Referat generalforsamlingen den 5. april 2014

Tove Østergaard bød velkommen, og foreslog på bestyrelsens vegne Jørgen Andersen som dirigent.
Valgt med akklamation.

Jørgen Andersen takkede for valget, og konstaterede generalforsamlingen lovligt indkaldt, og gav derefter ordet til formanden.

Formandens beretning var i år todelt, dels en gennemgang af de forgangne 10 år, i forbindelse med jubilæet – og dels den årlige beretning.
Godkendt med akklamation.

Kassereren fremlagde regnskabet (som i øvrigt kan rekvireres ved mail til) torbenhellegaard@youmail.dk
Godkendt med akklamation.

Der var ikke indkommet nogen forslag til bestyrelsen.

Bestyrelsen foreslog uændret kontingent.
Vedtaget med akklamation.

Valg til bestyrelsen – Erik Mohr og Jørgen Andersen var begge på valg og var villige til genvalg.
Valgt med akklamation.

Valg til suppleanter – Mogens Mannering og Anna Karin Filtenborg, var begge på valg, og begge var villige til genvalg.
Valgt med akklamation.

Valg af revisor – var villig til genvalg.
Valgt med akklamation.

Der var intet under eventuelt.

Dirigenten takkede for god ro og orden.