Referat fra generalforsamlingen
lørdag den 24. marts 2012
Midtfyns Fritidscenter
Søvej 34, 5750 Ringe


Kl. 11.00: Generalforsamling

1. Valg af dirigent, bestyrelsen foreslår Jørgen Andersen
Ad 1: Jørgen Andersen blev valgt.

2. Formandens beretning
Ad 2: Formanden aflagde beretningen, der blev godkendt.

3. Fremlæggelse af regnskab
Ad 3: Kassereren gennemgik regnskabet, der blev godkendt.

4. Behandling af indkomne forslag
Ad 4: Ingen indkomne forslag

5. Fastsættelse af kontingent
• Bestyrelsen foreslår,
• at kontingentet nedsættes fra 340 kr. til 300 kr.
• at støttemedlemskab nedsættes fra 120 kr. til 100 kr.
• at familiemedlemskab bortfalder.
Ad 5: Kontingentet nedsættes til 300 kr.
        Kontingentet for støttemedlemmer nedsættes til 100 kr.
        Familiemedlemskab bortfalder.

6. Valg til bestyrelsen og suppleanter
• Følgende bestyrelsesmedlemmer er på valg:
• Erik Mohr – modtager genvalg
• Bente Andersen – modtager genvalg
• Jørgen Andersen – modtager genvalg
• Suppleant Irene Halberg er afgået ved døden.
Bestyrelsen foreslår Nicolaj Mannering og Anna Karen Filtenborg som suppleanter.
Ad 6: Erik Mohr, Bente Andersen og Jørgen Andersen blev genvalgt.

            Nicolaj Mannering og Anna Karen Filtenborg blev valgt som suppleanter.

7. Valg af 2 revisorer
De nuværende revisorer foreslås genvalgt.
Ad 7: De nuværende revisorer blev genvalgt.

8. Eventuelt.
Ad 8: Intet.

25. marts 2012
Bente Andersen