Referat fra generalforsamlingen
lørdag den 26. marts 2011
Midtfyns Fritidscenter
Søvej 34, 5750 Ringe
Generalforsamling

1: Valg af dirigent, bestyrelsen foreslår Jørgen Andersen.
Ad 1: Jørgen Andersen blev valgt.
2: Formandens beretning.
Ad 2: Formanden aflagde beretningen, der blev godkendt.
3: Fremlæggelse af revideret regnskab.
Ad 3: Kassereren gennemgik regnskabet, der blev godkendt.
4: Behandling af indkomne forslag – bestyrelsen foreslår vedtægtsændringer, som følger:
§ 2 ændres til:
a) ”Formidle kontakt og information mellem medlemmer”
b) ”Indsamle og formidle viden om sygdommen til relevante grupper, herunder borgere, der ikke er diagnosticerede, behandlere og myndigheder”
c) ”Støtte forskningen til gavn for Mb. Osler patienter i Danmark”
d) ”Støtte videreuddannelse af læger med særlig interesse i og ønske om at dygtiggøre sig i behandlingen af Osler patienter”
e) ”Søge og indsamle økonomiske midler, der kan understøtte ovennævnte formål”
§ 3, stk. 1 ændres til: ”Alle som har interesse i foreningen kan optages”
§ 4, stk. 4, pkt. 6 ændres til: ”valg af mindst 5 bestyrelsesmedlemmer og én suppleant”
§ 4, stk. 4, pkt. 7 ændres til: ”valg af 2 revisorer”
§ 4, stk. 6 ændres til: ”generalforsamlingen ledes af en dirigent”
§ 7, stk. 4 ændres til: ”regnskabet revideres af 2 på generalforsamlingen valgte revisorer”
Ad 4: Ændringerne vedtoges.
5: Fastsættelse af kontingent.
Ad 5: Det vedtoges at fastholde det nuværende kontingent.
6: Valg til bestyrelsen
Følgende bestyrelsesmedlemmer er på valg:
Alice Mohr – modtager ikke genvalg.
Tove Østergaard – modtager genvalg.
Torben Hellegaard – modtager genvalg.
Valg af suppleant: på valg er Irene Hallberg – modtager genvalg
Ad 6:
Bestyrelsesmedlemmer:
Tove Østergaard blev genvalgt.
Torben Hellegaard blev genvalgt.
Mogens Mannering blev foreslået og valgt.
Suppleant:
Irene Hallberg blev genvalgt.
7: Valg af 2 revisorer.
Ad 7: Kurt Collstrop og Eigil Nielsen blev valgt.
8: Eventuelt
Ad 8: Der blev stillet forslag om, at brochuren udsendes til f.eks. praktiserende læger, speciallæger, biblioteker, apoteker m.v. Bestyrelsen arbejder videre med dette.

4. april 2011
Bente Andersen