bestyrelsen foreslog Egil som dirigent – han blev valgt med applaus


  • Tove aflagde formandens beretning – godkendt med applaus
  • Torben fremlagde foreningens reviderede regnskab – godkendt med applaus
  • Indkomne forslag – bestyrelsens 2 forslag til ændringer i vedtægterne blev vedtaget der var ikke andre indkomne forslag.
  • Kontingent – bestyrelsen forslog uændret kontingent – vedtaget
  • Valg til bestyrelsen: Erik og Dorthe var på valg, begge blev valgt med applaus
  • Valg af revisor: godkendt
  • eventuelt: Tove spurgte om nogen brugte RIHNOMER saltvands spray – det lod ikke til at være tilfældet, men efter en del snak blev man enige om at på næste generalforsamling skulle alle tage med hvad de brugte, så andre kunne få indsigt i det.


generalforsamlingen sluttede i god ro og orden, og eftermiddagen fortsatte med indlæg fra Anette

Kjeldsen og Pernille Thørring Mathisen fra OUH, om kommende forskning og derefter indlæg ved Psykolog

Gitte Bach om det at leve med en kronisk sygdom – eftermiddagen sluttede med hyggeligt samvær og buffet.