Referat fra generalforsamlingen den 17.marts 2007

1:Valg af dirigent

Bestyrelsen foreslog Eigil Nielsen – Eigil Nielsen blev valgt

2: Formandens beretning

Tove fremlagde formandens beretning – beretningen blev godkendt

3: Regnskab

Torben fremlagde regnskab for året 2006 – regnskabet blev godkendt

4: Behandling af indkomne forslag

Der var ingen indkomne forslag

5: Fastsættelse af kontingent

Bestyrelsen foreslog uændret kontingent – forslaget blev vedtaget

6: Valg til bestyrelsen

På valg var: Tove Østergaard, Alice Mohr, Torben Hellegaard og Dorthe Theysen

som alle ønskede genvalg – fra salen opfordrede man Irene Halberg og Preben Wistrup som supplant. valgt blev:Alice Mohr, Torben Hellegaard, Tove Østergaard, Dorthe Theysen og Irene Halberg og Preben Wistrup som suppleant.

7: Eventuelt

Der var spm. til folderen Tove, forklarede at den har givet en del henvendelser – et medlem fra Århus ville gerne have en stak foldere med hjem til uddeling.

Der var forslag om at bestyrelsen skulle have benzin godtgørelse, bestyrelsen takkede for tilbudet, men afslog indtil videre.

Dorthe nævnte at hun har et standardbrev som kan bruges til udsendelse af brochurer. Erik lægger standardbrev på nettet igen.

Forslag om at man sendte ud til alle osler patienter, TØ redegjorde for problematikken vedr. patient beskyttelsen på OUH.

Det var nok en bedre løsning at kontakte ens egne familiemedlemmer, for ad den vej få flere ind i foreningen.

Irene Halberg påtog sig at kontakte de medlemmer som gennem årene ikke har betalt kontingent, og høre dem om de ikke vil være med igen, og hvis ikke hvorfor.

Der var forslag om foreningen lavede et ”osler” kort som man kunne have på sig – emnet tages op på næste bestyrelsesmøde.

Med hensyn til ”kortet” så kommer der en ”tilmeldingsside” på nettet (husk blodtype)

Referent                                                                                                                       Dirigent

……………………………………..                                                                       ………………………………

Erik Mohr                                                                                                                         Eigil Nielsen